1
0 Resultaten gevonden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden online-verkoop en gebruik website

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van het motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Inleiding

Enerzijds regelen deze algemene voorwaarden het gebruik van de verkoopsite van de N.V. DISTRI-SHOE/CARMI of handelend onder een andere commerciële benaming, (hierna de “Verkoper” genoemd) met maatschappelijke zetel te 1980 ZEMST, Brusselsesteenweg 129 en gekend onder het ondernemingsnummer 0426.255.612, www.carmi.be (hierna “Site” genoemd), email info@carmi.be Anderzijds zijn onderhavige voorwaarden eveneens van toepassing voor de online verkoop van bepaalde goederen (hierna “Producten” genoemd) via de Site door de Verkoper op het grondgebied België.

De Site is gecreëerd en wordt beheerd door de Verkoper. De  gebruikers van de Site (hierna de “Gebruikers” genoemd) mogen de informatie op het scherm van de Site bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik.

Iedere Gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt een natuurlijk persoon, niet-handelaar en handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site. Het raadplegen van de Site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven.

Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 11 onverkort van kracht blijven.

Partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt beheerst, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de Site. Als een regel ontbreekt, gelden de gebruiken van de sector "verkoop op afstand" toegepast door bedrijven met zetel op het Belgische grondgebied.

I.          Voorwerp

Enerzijds regelen deze algemene voorwaarden het louter gebruik van de Site door de Gebruiker ervan. Anderzijds zijn onderhavige voorwaarden eveneens van toepassing voor de online verkoop door de Verkoper op het grondgebied België. Deze voorwaarden hebben tevens tot doel de verkoopsmodaliteiten te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering en bepalen derhalve de stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.

II.         Bestelling

Iedere Gebruiker heeft de mogelijkheid om online het gewenste Product aan te klikken. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het te koop aangeboden Product.

De Verkoper verbindt zich ertoe de op de Site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt. Binnen de 2 dagen nadat de Verkoper de bestelling van de Gebruiker heeft ontvangen, stuurt de Verkoper een e-mail ter bevestiging op het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres met mededeling van het correcte bestelnummer.

De Gebruiker dient bij de online bestelling eveneens de gewenste betaalwijze aan te klikken (betaling in het afhaalpunt, betaling met bank/kredietkaart of betaling via overschrijving) alsook de gewenste plaats van levering/afhaling.

III.        Levering

De levering van de Producten gebeurt door een koerier (Bpost) op het leveringsadres dat door de Gebruiker werd opgegeven. Ze wordt je dan zo spoedig mogelijk (3 à 6 werkdagen. Tijdens de soldenperiode kan het door de grote drukte ook enkele dagen langer duren.) met Bpost toegestuurd met Bpack@Home (op je thuisadres of een adres naar keuze), met Bpack@bpost (in een postpunt of een afhaalpunt van Bpost) met Bpack 24/7 (de automatische pakketautomaat van Bpost) . Pakketten naar het buitenland worden verstuurd met Bpack World. Bij Bpack@Home wordt het pakket tweemaal bij je thuis of op het door jou aangegeven leveringsadres aangeboden. Bij afwezigheid laat de postbode een bericht na dat je pakket een dag later voor jou ter beschikking ligt in het dichtsbijzijnde postkantoor. Bij Bpack@bpost of Bpost 24/7 ontvang je een bericht via SMS, van zodra jouw pakket klaarligt voor afhaling.  Heb je gekozen om je aankoop op te halen in één van onze winkels, dan ontvang je een SMS van zodra je aankoop klaar staat. 

Aankopen met betaling via overschrijving worden pas verstuurd nadat de betaling uitgevoerd is.

De Gebruiker erkent kennis te hebben van het feit dat op de verzending van de Producten de algemene voorwaarden van levering van de Verkoper van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden.

De Verkoper neemt de verbintenis op zich om de Producten zo spoedig mogelijk te leveren, waarbij als richttermijn een leveringstermijn van 30 dagen wordt overeengekomen. Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan voormelde richttermijn.

Bij levering/afhaling van de aangekochte Producten dient een geldig identiteitsbewijs te worden voorgelegd. Het in ontvangst nemen van de Producten kan enkel gebeuren door diegene die de bestelling geplaatst heeft. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan een geldig identiteitsbewijs de Producten niet te overhandigen. De bestelling blijft 5 dagen ter beschikking van de Gebruiker in het afhaal- /leveringspunt, waarna de Producten worden teruggestuurd naar de Verkoper.

De verzendkosten voor de levering van Producten bedragen, onder voorbehoud van wijziging ingevolge omstandigheden die buiten de wil van de Verkoper liggen (vb. verhoging kosten Bpost, verhoging personeelskosten):

  • Leveringen in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland: gratis vanaf €50
  • Leveringen in Engeland, Italië, Spanje, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland: €10

IV.       Geschenkbonnen

De Gebruiker kan online geschenkbonnen aankopen telkens voor een veelvoud van € 5. Deze geschenkbonnen kunnen gebruikt worden voor de aankoop van Producten in de Carmi-verkooppunten of op www.carmi.be. De Gebruiker heeft de keuze uit een digitale geschenkbon of een traditioneel gedrukte geschenkbon:

1. Digitale geschenkbon. De digitale geschenkbon wordt na de online aankoop via e-mail naar de Gebruiker gestuurd. Deze kan vervolgens geprint worden of doorgestuurd naar een persoon naar keuze. Elke geschenkbon bevat een unieke code en kan slechts 1 keer gebruikt worden.

2. Traditioneel gedrukte geschenkbon. De traditionele geschenkbon wordt na de online aankoop naar de Gebruiker gestuurd per aangetekende zending via de Post.

V.        Terugzending

Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de Gebruiker het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de Producten.

Het aangekochte Product dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres van de Verkoper. Hierbij dient de Gebruiker zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat de Verkoper de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen nadat de Producten op het retouradres werden ontvangen.

Retouradres
N.V. Distri Shoe
Dorpsstraat 27
3150 Tildonk (België)

Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel voor Producten aangekocht in de webshop.

De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde Producten zijn voor rekening van de Gebruiker, tenzij het geleverde Product niet beantwoordde aan de beschrijving van het Product zoals vermeld in de bestelling (vb. ingevolge beschadiging). Beschadigde Producten dienen samen met een beschrijving van de beschadiging binnen de 14 kalenderdagen en voldoende gefrankeerd aan de normale posttarieven teruggestuurd worden naar het retouradres. Beschadigde artikelen worden terugbetaald binnen de 30 dagen nadat de Producten op het retouradres werden ontvangen.

VI.       Garantie

Op alle Producten geldt een garantie van 2 jaar vanaf de levering van de Producten. Partijen aanvaarden dat de aard van de Producten geen wettelijk vermoeden kan verantwoorden dat gebreken aan overeenstemming vermoed worden te hebben bestaan op het tijdstip van levering (in de zin van art. 1649quater, §4 B.W.). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de Gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

Het beroep op de garantie dient te gebeuren door het binnenbrengen van de Producten (die droog, hygiënisch en proper moeten zijn) in één van de Carmi verkooppunten of door de terugzending van de Producten door de Gebruiker samen met het aankoopbewijs naar het volgende retouradres:

N.V. Distri Shoe
Dorpsstraat 27
3150 Tildonk (België)

De Gebruiker dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. De garantiedienst van de Verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de Producten, die een beslissing neemt of een gebrek bestaat aan de Producten die binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de Producten onhersteld worden terugbezorgd aan de Gebruiker.

Schoenen moeten in paar worden teruggebracht en alle accessoires dienen mee te worden teruggebracht of teruggezonden. Schoenen moeten wegens de aard van deze Producten aantoonbaar goed onderhouden zijn om onder garantie te kunnen vallen en schoenzolen vallen in elk geval buiten garantie, tenzij duidelijk is dat het gebrek aan de schoenzolen een productiefout betreft.

VII.    Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Partijen zijn alle verschuldigde bedragen betaalbaar door de Gebruiker bij het plaatsen van de bestelling. De Gebruiker heeft de keuze tussen volgende manieren van betaling:

Betaling met een bankkaart 

De Producten kunnen op het ogenblik van de bestelling worden betaald met een bankkaart. U kiest deze betaalmethode. De Gebruiker is verplicht het nummer van zijn/haar Visa, Mastercard, Maestro of Bancontact, op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd.

Betaling met Paypal of Ideal

De Producten kunnen op het ogenblik van de bestelling worden betaald met Paypal of Ideal. U kiest één van beide methodes en logt in op uw Paypal of Ideal account, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd.

Betaling via overschrijving

De Producten kunnen op het ogenblik van de bestelling worden betaald via overschrijving. U kiest deze betaalmethode. Samen met de bevestiging van Ogone ontvangt u een mail met daarin de gegevens voor de betaling via overschrijving. Bij het uitblijven van de betaling, ontvangt u na 2 dagen een eerste herinneringsmail. Indien de betaling 3 dagen later nog niet is uitgevoerd, wordt de bestelling geannuleerd. 

VIII.   Aanvaarding & Verhaal

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de afhaling/levering van de Producten (waaronder beschadiging van de Producten of gebrek aan overeenstemming tussen de bestelde Producten en geleverde Producten) dient binnen de 7 dagen schriftelijk met ontvangstbevestiging te worden gemeld aan de Verkoper. De Gebruiker verbindt er zich in geval van gesignaleerde problemen of gebreken toe om de ontvangen Producten terug te zenden naar de Verkoper binnen de 7 dagen na ontvangst van de Producten. De kosten verbonden aan de terugzending zijn ten laste van de Verkoper.

Alle verhalen vervallen indien blijkt dat de Producten op verkeerde wijze werden aangewend, de richtlijnen en handleiding van de Verkoper niet werden gevolgd of wanneer ontegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van de Verkoper.

IX.     Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW volgens het tarief van toepassing voor de Producten op datum van het plaatsen van de bestelling door de Gebruiker. De Verkoper heeft echter het recht de prijzen die voorkomen op de Site aan te passen indien omstandigheden onafhankelijk van haar wil de kostprijs van de Producten doet stijgen zoals o.m. ingeval van verhoging van leverancierskosten, stijging van de lonen, sociale lasten, transportkosten, enz.

X.      Handtekening & Bewijs

Elke Gebruiker die nog geen klantnummer heeft, dient de inschrijvingsprocedure vermeld op de Site te volgen waardoor hij/zij vervolgens een klantnummer toegewezen krijgt. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Gebruiker geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. Die bekrachtiging van de Gebruiker geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de Site.

XI.     Aansprakelijkheid

Deze Site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Gebruiker over de activiteiten van de Verkoper.

De Verkoper heeft m.b.t. de toegang tot de Site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De Verkoper stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal Gebruikers. De Verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de Site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. De Verkoper draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.

De Verkoper is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De Gebruiker is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

In welke veronderstelling dan ook, zelfs in het geval van een zware fout of een ernstige tekortkoming, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot 50% van de waarde van de bestelde Producten.

XII.   Pivacy policy

De Verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de Gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de Gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de Gebruiker van de Site die de Verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de Site optimaal op de Gebruiker ervan af te stemmen).

Verwerkingsdoeleinden
Distri Shoe N.V. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor de correcte toewijzing van kortingen, kwaliteitsgarantie en klantenbeheer. (o.a. klantenadministratie, het opvolgen van bestellingen, facturatie en het versturen van marketing en gepersonaliseerde reclame)

Wettelijke basis van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt in navolging van Artikel 6.1 a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming [Mondelinge toestemming gegeven aan de kassa bij het aanmaken van een klantenkaart].

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks met Distri Shoe N.V. verbonden zijn via een verwerkersovereenkomst.

Distri Shoe N.V. garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens worden zo lang bewaard als de kortingen geldig zijn, de klant recht wilt hebben op zijn kortingen, of zo lang wettelijk verplicht is voor andere redenen(vb. Boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze te laten verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
-   In een van de winkels hierachter te vragen
-   Een email te zenden naar info@carmi.be

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te uit te schrijven van elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).

XIII.  Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de Verkoper, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper.

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Gebruikers, die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van de Verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan de Verkoper.

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de Site van de Verkoper door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de Verkoper.

XIV.  Algemeen

De verkoopsvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling ten alle tijden gewijzigd worden.

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

De Gebruiker erkent dat zij deze algemene online voorwaarden hebben gelezen en verklaren alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

De Gebruiker verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan de Verkoper mee te delen.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe huidige algemene voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Leuven, onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze. Partijen aanvaarden immers dat Leuven de plaats is waar de verbintenissen uit hoofde van de levering door de Verkoper aan de Gebruiker ontstaan, dit in de zin van art. 624, 2° Ger.W..

XV.  Contact

Email: info@carmi.be
Tel: +32 16 61 71 60
Fax: +32 16 60 35 12